Общи условия

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Бутикова къща за гости Руван и лицата, ползващи сайта https://hotelruvan.com. „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта https://hotelruvan.com

Лицата, ползващи сайта са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и. Сайт означава уебсайта находящ се на https://hotelruvan.com
Раздел II Общи условия за ползване на сайта https://hotelruvan.com
Следните условия са условията на споразумението между Вас и Бутикова къща за гости Руван. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт. Всички изображения, текстове, и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение. Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие.
Бутикова къща за гости Руван може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и услугите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие. Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, Бутикова къща за гости Руван не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.

Бутикова къща за гости Руван не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на Бутикова къща за гости Руван , дори ако той включва логото на Бутикова къща за гости Руван, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на Бутикова къща за гости Руван , и че Бутикова къща за гости Руван няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на Бутикова къща за гости Руван не означава, че Бутикова къща за гости Руван подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт. Доколкото е позволено от приложимия закон, Бутикова къща за гости Руван при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

Бутикова къща за гости Руван не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на Бутикова къща за гости Руван. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други. Бутикова къща за гости Руван има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайта на Бутикова къща за гости Руван Цени. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Бутикова къща за гости Руван си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора. При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Допълнителни условия За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Условия за резервации, анулации, плащане, валидни за пакетите публикувани на страница Оферти:

  • Резервациите са гарантирани при предплащане на 50 % от стойността на пакета.
  • При анулиране на резервацията 20 и по-малко дни до датата на настаняване, предплатената сума се задържа от Хотела като неустойка.
  • При анулиране на резервацията до 20 дни преди датата на настаняване, предплатената сума се възстановява от Хотела.
  • Цените са валидни за онлайн резервации на https://hotelruvan.com и с писмена заявка на мейл: hotelruvan@gmail.com

Свържете се с нас по един от следните начини:

Телефон: +359 886 22 23 23

Имейл: hotelruvan[at]gmail.com